Gymnázium Čelákovice


iŠkola - vývěska
14.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Třídní schůzky
Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 20.11.2018 v následujících časech:
Nižší gymnázium od 18.00 nebo od 18.30 hod ( prima až kvarta), dle sdělení třídního učitele.
Vyšší gymnázium od 17.30 hod ( kvinta - oktáva a I. až IV.)
12.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Pozvánka na besedu
Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás besedu na téma:
Bezpečnost Vašich dětí na internetu.
Při besedě se dozvíte, jaké konkrétní nebezpečné jevy existují, jaké jsou možnosti prevence a obrany, jak své děti ochránit a na co se jako rodič zaměřit.
Věříme, že Vás téma zaujme a srdečně Vás zveme:


v úterý 11.12.2018 v 18.30 hodin, aula gymnázia


Téma: Bepečnost vašich dětí na internetu
Znáte rizika spojená s on-line prostředím? Víte, že existují nebezpečné výzvy v on-line prostředí?

Besedu povede: Mgr. Lukáš Kohoutek, který Vám pomůže zorientovat se v problematice bezpečí dětí na internetu.

 Objasní, co je to kyberšikana, kybergrooming, sexting, netolismus a další pojmy.
 Seznámí účastníky s riziky používání sociální sítě Facebook.
 Dozvíte se, jak mluvit o této problematice s dětmi, co dělat, když se s uvedenými jevy setkají.

Svůj zájem, prosím, potvrďte emailem na
cintlova@gymnacel.cz.

Těšíme se na Vás!
Vedení školy
7.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Okresní kolo SLZŠ ve florbalu 2018-2019- vybraní žáci
Dne 29.11. se koná okresní kolo. Zájemce již pan učitel Marek přihlásil.
Sraz ve škole v 8:00 před sekretariátem.
Odchod ze školy s doprovodem.
Vítězové postupují do krajského kola v Kladně, které proběhne 12.12.2018.
6.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Prohlídka Prahy
Prohlídka Prahy v německém jazyce
Žáci tříd 8. A, IV.A, 7.A a III.A učící se NJ se dne 15.11.2018 zúčastní prohlídky Prahy v německém jazyce na téma Historická města pražská.
Žáci se sejdou na nádraží v Čelákovicích v 07:55 h.
Návrat do školy je plánovaný mezi 13:00 a 14:00 h. Po návratu bude pokračovat výuka dle rozvrhu.

2.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Zájezd do Norimberku
Dne 12. 12. 2018 pořádáme pro studenty jednodenní zájezd do Norimberku. Další informace v centrální databázi.
31.10.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Akademie věd ČFR hledá mladé vědce

Informace pro studenty


V roce 2019 nabídneme v rámci čtrnáctého pokračování projektu Otevřená věda stáže pro talentované studenty středních škol. Dvanáctiměsíční stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR od ledna 2019 do prosince 2019 (včetně letních prázdnin). Stáže probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci minimálně 8 hodin/měsíc.1) Podmínky přihlášení

Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda jsou určeny pro studenty středních škol z celé České republiky (včetně studentů maturitních ročníků, v případě, že budou pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ). Student, který je vybrán na stáž, obratem doloží potvrzení o řádném denním studiu.2) Výběr stáže

Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží nalezne student v DATABÁZI STÁŽÍ. Stáže lze filtrovat podle dvou kritérií: kraj, ve kterém bude stáž probíhat, a jednotlivé vědní obory. Studenti se mohou hlásit na stáže v různých krajích bez ohledu na jejich bydliště.3) Přihlášení na stáž

Student se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace přes registraci (Stáže 2019). Po potvrzení základních údajů se student může přihlásit na vybranou stáž/e vyplněním a odesláním registračního formuláře (přihlášky). Součástí přihlášky jsou povinné přílohy: studentův životopis a motivační dopis a nepovinná příloha reference (diplomy, osvědčení…). Registrace na stáže pro rok 2019 probíhá od 1. 11. do 30. 11. 2018.4) Přijetí na stáž

O přijetí/nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. Ve chvíli, kdy si studenta jeden lektor vybere na svoji stáž, nelze již studenta vybrat na jinou stáž, na kterou si také podal přihlášku. O přijetí na stáž budeme studenta informovat. Poté lektor kontaktuje studenta a dohodne s ním zahájení a průběh konkrétní stáže. Ve smluveném termínu nastoupí student na pracoviště a zahájí stáž. Student může v rámci Otevřené vědy 2019 absolvovat pouze jednu stáž. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří budou danou stáž absolvovat společně.
•K dokončení přijetí na stáž musí student doložit tyto dokumenty: potvrzení o řádném denním studiu a souhlas zákonného zástupce (v případě, že je studentovi méně než 18 let).
•Student, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.5) Průběh stáže

Studentská vědecká stáž v rámci projektu Otevřená věda je dvanácti měsíční (od ledna do prosince 2019, vyjma státních svátků). Stáž se koná v časové dotaci, kterou stanovil lektor a která je uvedena v anotaci stáže. Přesný časový harmonogram průběhu stáže závisí na dohodě s konkrétním lektorem. Stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR.6) Vykazování stáže – student

Student je povinen průběžně vykazovat průběh stáže pomocí Deníku studenta, ve kterém stručně popíše průběh práce na stáži v daném měsíci. Deník studenta za příslušný měsíc student vyplní a potvrdí pomocí elektronické aplikace nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Deník studenta bude po vyplnění automaticky zaslán lektorovi ke schválení.7) Refundace cestovních náhrad

Student přijatý na vědeckou stáž, která probíhá mimo místo jeho trvalého nebo přechodného bydliště a mimo místo, kde navštěvuje školu, má nárok na proplacení cestovních nákladů spojených s dojížděním na stáž a ze stáže. Je možné hradit pouze cestu z místa trvalého bydliště, přechodného bydliště, sídla střední školy na místo, kde se koná vědecká stáž, a zpět. Náklady na cestovné budou vypláceny bankovním převodem na základě údajů o cestě vyplněných v Deníku studenta a na základě poštou zaslaných originálů cestovních dokladů. Cestovné je propláceno vždy jedenkrát za tři měsíce. Jízdné je propláceno maximálně ve výši 1 500 Kč za 3 měsíce.8) Povinné výstupy ze stáže a povinná účast na aktivitách projektu Otevřená věda

• krátké video na zadané téma (termín odevzdání je do 24. 5. 2019; zadání bude upřesněno). Videa budou umístěna na YouTube kanálu Otevřené vědy
• 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže (termín odevzdání do 31. 1. 2020)
• stážisté vyplní dotazník spokojenosti
• účast na Veletrhu vědy, který proběhne 6. – 8. června 2019 v Praze
• stážista odevzdá podklady pro účast na Studentské konferenci (podrobné zadání a termín odevzdání budou upřesněny)
• účast na Studentské konferenci, která se uskuteční na podzim roku 2019. Na konferenci budou stážisté prezentovat dosažené výsledky své práce na stáži ve třech oborově rozlišených kategoriích. Jedna stáž je vždy představena jednou prezentací. Všichni studenti, kteří na danou stáž chodí, ji prezentují jako jeden tým.
9) Osvědčení o absolvování stáže

Po řádném zakončení stáže student obdrží certifikát o absolvování stáže. Vítězové studentské konference získají diplom. Pro potřeby uvolnění studenta z výuky po dobu výkonu stáže lze zažádat o potvrzení pro školu.10) Ukončení stáže

Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je student povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost svému lektorovi, který následně informuje organizátora na e-mailovou adresu vseteckova@ssc.cas.cz. Stáž je brána jako řádně ukončená v případě, kdy student řádně vykáže všechny odpracované měsíce a dodá povinné výstupy ze stáže (viz bod č. 8).


11) Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v tomto dokumentu: INFORMACE_OSOBNI_UDAJE_STAZEProjekt je financován Akademií věd České republiky.
17.10.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Multimediální výstava ke 100.výročí Československa
ITINERÁŘ 30.11. 2018
MULTIMEDIÁLNÍ VÝSTAVA „PAMĚŤ NÁRODA“

Dle rezervovaných termínů je umožněn vstup pro 30 osob. Proto musíme některé třídy rozdělit. Přesný harmonogram se jmenným seznamem a doprovodem bude včas zveřejněn.
Akce je zdarma a připomínám upozornění organizátora, že výstava není vhodná pro epileptiky a astmatiky.

1. skupina (28 žáků z 1. A + 2 PD) Sraz 7:20 Čelákovice vlakové nádraží, odjezd 7:35
Předpokládaný návrat v 11:19 výuka pokračuje šestou vyučovací hodinou.
2. Skupina (2 ž. z 1. A, 26 ž. z 2. A + 2 PD) Sraz 7:50 Čelákovice vlakové nádraží, odjezd 8:05
Předpokládaný návrat v 11:49 výuka pokračuje šestou vyučovací hodinou.
3. skupina (4 ž. z 2.A, 24 ž. z 3.A + 2 PD) První vyučovací hodina podle rozvrhu.

Odchod ze školy v 8:40, odjezd vlakem v 7:35
Předpokládaný návrat v 12:49 výuka pokračuje sedmou vyučovací hodinou.
4. skupina (6 ž. z 3.A, 22 ž. z 4.A + 2 PD) První vyučovací hodina podle rozvrhu.

Odchod ze školy v 9:10, odjezd vlakem v 9:35
Předpokládaný návrat v 13:19
5. skupina (4 ž. z 4.A, 10 ž. z 5.A, 2 ž. z I.A, 7 ž. z 6.A, 5 ž. z II.A + 2 PD) První vyučovací

hodiny podle rozvrhu.

Odchod ze školy v 10:10, odjezd vlakem v 10:35
Předpokládaný návrat v 14:19
6. skupina (17 ž. z 7.A, 4 ž. z IV.A + 2 PD) První vyučovací hodiny podle rozvrhu.

Odchod ze školy v 10:40, odjezd vlakem v 11:05
Předpokládaný návrat v 14:49
7.6.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Nová adresa
Počínaje dnem 5. 6. 2017, kdy byla předána zbývající část prostor gymnázia k rekonstrukci, naleznete sekretariát gymnázia na nové dočasné adrese: V Zátiší 546, Čelákovice.
Pro telefonický kontakt můžete nadále využívat čísla 326929011, 326994887.
(Pozn. další linky ústředny nebylo možné přesměrovat)
9.5.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ pro žáky současných 4. a 8. tříd základních škol
kdy ... každé pondělí (mimo prázdnin)
čas ... 15:00 až 16:30
předměty ... český jazyk, matematika
PRVNÍ LEKCE pondělí 29.5.2017
sraz ve vestibulu budovy školy
3.5.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017 - odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Informace související s možností odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny na adrese:
http://www.cermat.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-1404035426.html

Gymnázium Čelákovice držitel evropské jazykové ceny LABEL.

label logo

Gymnázium Čelákovice je moderní střední škola s dvacetiletou tradicí s všeobecným zaměřením. V Čelákovicích nedaleko Prahy (vlakem 35 minut z Masarykova nádraží) můžete studovat v nižším nebo vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo ve čtyřletém gymnáziu. Škola se nachází v přístavbě zrekonstruované budovy v centru města.

Středočeský kraj

panorama uvod

Škola vede žáky k samostatnosti a k odpovědnosti za jejich život. Studenti mají velký prostor pro výběr volitelných předmětů (viz. učební plán), především ve 2 nejvyšších ročnících. Jako druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, francouzštinu, ruštinu a italštinu, z nepovinných předmětů uveďme golf, basketbal, sportovní hry, výtvarný seminář a fotografování. Poskytujeme volný přístup k internetu, pro veřejnost pořádáme kurzy základů počítačovových dovedností. Naši pedagogové tradičně organizují okresní kola olympiád a soutěží (angličtina, němčina, chemie, fyzika, Pythagoriáda, Matematický klokan). Škola je zapojena do mezinárodních projektù (Německo, Belgie, Nizozemí). Každoročně vydáváme almanach, pořádáme maturitní plesy.

Naši absolventi studují na vysokých školách všech typù (přírodní vědy, medicína, právo, jazyky, technika, ekonomika, informatika), jsou mezi nimi i úspěšní herci, antropologové, učitelé, inženýři

V případě jakýchkoli otázek či nejasností neváhejte využít náš e-mail:  info@gymnacel.cz.

Jsem ráda, že jste navštívili naše stránky, a těším se na případné setkání přímo v naší škole.

Ing. Mgr. Lenka Pehrová, ředitelka školy

iŠkola.czSchválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Školní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv