Projekt Klíč k vědění - Závěrečné zhodnocení projektu

Číslo projektu:        CZ.1.07/1.5.00/34.0094
Hodnota projektu:     1 009 022,00 Kč
Doba trvání projektu:    24 měsíců (od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014)

Přehled DUMů (PDF)

Základním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy a za přispění IC technologií.

Podpořenou skupinou byli všichni žáci školy, do projektu se zapojilo 16 pedagogických pracovníků a 2 administrativní pracovníci školy.

Realizované klíčové aktivity:    

I/1    Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol
Součástí příprav na tuto aktivitu bylo dopracování školského vzdělávacího programu s ohledem na potřeby individualizace výuky. Na základě vstupního testu byli žáci maturitních ročníků rozděleni do dvou skupin, ve kterých měli možnost zefektivnit samostatné užívání různých informačních zdrojů, zlepšit svůj jazykový projev, rozvíjet čtenářské dovednosti a více tak procvičit probírané učivo českého jazyka a literatury.

III/2    Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Učitelé humanitních předmětů a výchov vytvořili celkem 18 tematických sad po 20ti kusech digitálních učebních materiálů (DUMů) korespondujících se školním vzdělávacím programem. Tyto produkty byly postupně ověřeny ve výuce a v současnosti jsou využívány i nadále jako učební pomůcky. Zapojení pedagogové se zdokonalili v dovednostech při práci s digitálními technologiemi, oživili a zkvalitnili výuku, navíc inspirovali nezapojené kolegy.

VI/2    Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
Byly vytvořeny 2 sady po 20ti kusech digitálních učebních materiálů zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Tyto produkty byly postupně ověřeny ve výuce a v současnosti jsou využívány i nadále jako učební pomůcky.

Přínosy projektu:

Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. Ze strany podpořených žáků jsme získali kladné reakce. O moderní postupy ve výuce projevují žáci vždy velký zájem, lépe se pak zapojují do vlastní výuky a nové poznatky si snadněji osvojují. Učitelé začali využívat v procesu vzdělávání ve větší míře IC technologie. Díky financím projektu jsme mohli modernizovat počítačovou učebnu, rozšířili jsme knižní fond našich školních knihoven a zakoupili jsme učitelům potřebné učební pomůcky. Vybudovali jsme databázi celkem 400 DUMů zvyšujících interakci mezi učitelem a žákem.


Došlo k naplnění cílů, které jsme si stanovili v projektovém záměru, všechny výstupy byly splněny. Výstupy projektu na vyžádání v sekretariátu gymnázia, telefon: 326 929 011.

Všem zaměstnancům a žákům Gymnázia Čelákovice patří velký dík za práci, kterou do tohoto projektu vložili.

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv