Prevence rizikových jevů

Hlavním úkolem preventisty rizikových jevů je spolupodílet se na vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje rizikové chování žáků.

Rizikové chování sledujeme v těchto oblastech:

 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, sebepoškozování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování.

Dalším úkolem je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Pro splnění těchto úkolů je vypracován Minimální preventivní program (MPP), jehož součástí je Školní program proti šikanování. MPP reaguje na aktuální situaci ve škole a podléhá kontrole nadřízených orgánů.

Cíle preventivního programu

 • Rozvoj psychosociálních dovedností   –  napomáhá žákům dosáhnout sociální dovednosti, které jim umožňují snazší orientaci v sociálních vztazích. Žáci cítí odpovědnost za své chování a i v náročných situacích si uvědomují možné důsledky svého chování.
 • Posilování komunikačních dovedností – zvyšuje schopnost žáků řešit, popřípadě se vyrovnávat s problémy a konflikty. Žáci umí požádat o pomoc, pokud se oni sami či jejich spolužáci dostanou do rizikové situace. Žáci zvládají nejrůznější situace kladoucí zvýšené nároky na jejich psychiku – konflikt, náročné životní situace.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu – nabídnout bezpečné prostředí i díky kvalitnímu programu zaměřenému na oblast prevence a potírání šikany.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence tak, abychom kdykoli mohli poskytnout aktuální informace o tom, kde hledat odbornou pomoc, která přesahuje možnosti a kompetence školy.  
 • Zvyšování důvěry v učitele a výchovné pracovníky. Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u žáků.
 • Důsledné potírání kuřáctví.
 • Spolupráce škola – rodina.

iŠkola.czPetice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Den otevřených dveří
10.1. 2017, od 9:00 hod do 16:00 hod


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Informace pro přijaté uchazeče
Posledním termínem odevzdání zápisového lístku je pro oba obory pátek 6. května 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Zahájení kurzů přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy a gymnázia


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Pěvecký sbor od II. pololetí 2016
jednou týdně – v pondělí, cca 14.40 hod. – 15.15 hod.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Nezbylo pro vaše dítě místo ve školní družině?


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Výsledky přijímacích zkoušek
Přehled výsledků přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16


Sponzoři
vzory darovacích smluv