Prevence rizikových jevů

Hlavním úkolem preventisty rizikových jevů je spolupodílet se na vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje rizikové chování žáků.

Rizikové chování sledujeme v těchto oblastech:

 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, sebepoškozování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování.

Dalším úkolem je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Pro splnění těchto úkolů je vypracován Minimální preventivní program (MPP), jehož součástí je Školní program proti šikanování. MPP reaguje na aktuální situaci ve škole a podléhá kontrole nadřízených orgánů.

Cíle preventivního programu

 • Rozvoj psychosociálních dovedností   –  napomáhá žákům dosáhnout sociální dovednosti, které jim umožňují snazší orientaci v sociálních vztazích. Žáci cítí odpovědnost za své chování a i v náročných situacích si uvědomují možné důsledky svého chování.
 • Posilování komunikačních dovedností – zvyšuje schopnost žáků řešit, popřípadě se vyrovnávat s problémy a konflikty. Žáci umí požádat o pomoc, pokud se oni sami či jejich spolužáci dostanou do rizikové situace. Žáci zvládají nejrůznější situace kladoucí zvýšené nároky na jejich psychiku – konflikt, náročné životní situace.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu – nabídnout bezpečné prostředí i díky kvalitnímu programu zaměřenému na oblast prevence a potírání šikany.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence tak, abychom kdykoli mohli poskytnout aktuální informace o tom, kde hledat odbornou pomoc, která přesahuje možnosti a kompetence školy.  
 • Zvyšování důvěry v učitele a výchovné pracovníky. Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u žáků.
 • Důsledné potírání kuřáctví.
 • Spolupráce škola – rodina.

iŠkola.czZastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv