Rámcový plán výchovného poradenství

 • Pravidelné konzultační hodiny VP.
 • Pomoc při přípravě a realizaci adaptačního kurzu pro první ročníky.
 • Pomoc žákům se specifickými poruchami učení a studijními problémy, spolupráce s ostatními učiteli. Práce se žáky s poruchami učení a jejich zákonnými zástupci.
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha –východ.
 • Poradenství v případech poruch chování – záškoláctví, šikana, vrstevnické programy v problémových třídách. Spolupráce s třídními učiteli.
 • Nástěnka VP a její průběžná aktualizace.
 • Vyhledávání talentovaných žáků.
 • Příprava Individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) ve spolupráci s ředitelkou školy, TU a vyučujícími ve třídách, kontrola plnění IVP.
 • Informace učitelům:  internet, nástěnka výchovného poradce, porady.
 • Kariérové poradenství.
 • Informace o přípravných kurzech na vysoké školy pro studenty 7.A, III.A, 8.A a IV.A.
 • Informace o VŠ, VOŠ, přihlášky na školy.
 • Spolupráce s Úřadem práce.
 • Spolupráce se Studentským parlament.
 • Semináře výchovných poradců.
 • Náborové návštěvy žáků 9. tříd ZŠ, burzy škol – prezentace naší školy.
 • Besedy pro studenty – výchovné programy, příprava na maturitu, stresové období, efektivní učení, volba povolání.

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv