Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE V DŮSLEDKU HAVÁRIE V OBJEKTU J. A. KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE, ZE DNE 12. 1. 2017

JAK TO SKUTEČNĚ BYLO
Jednání vedl starosta Pátek. Hosty přizvané městem pracovní skupině nepředstavil. Nedal prostor pro představení dalších přítomných. Lenka Grygarová a Ladislav Mrklas svoji účast na jednání 3. 3. 2017 nepotvrdili a navíc zdůvodnili, proč pro ně není termín vhodný.
(Pozn. Ředitelka školy na minulých jednáních dala návrh, aby termín dalších schůzek byl domluven přímo na jednání skupiny. Nebylo vyhověno. Účast na jednání každý člen skupiny tedy potvrzuje e-mailem. )

Starosta zahájil jednání konstatováním, že už jsme kompletní a zdá se, že nikdo nechybí. Oznámil, že pro účely zápisu bude prováděn zvukový záznam. Hned předal slovo panu místostarostovi Sekyrovi k technickému řešení.

Ředitelka Pehrová položila dotaz starostovi, zda může mít „jednu technickou předtím“.

Vedoucí jednání – starosta – souhlasil.

Ředitelka řekla, že nesouhlasí s nahráváním a pořizováním zápisu (toto zdůvodnila jednak tím, že město odmítlo na prvním jednání projednat jednací řád skupiny a jednak zkušenostmi s minulým zápisem z jednání skupiny, kdy nebyl dán prostor k autorizaci zápisu a písemné připomínky členů skupiny nebyly akceptovány. Dále ředitelka zmínila jednání Rady města 14. 2. 2017 a následně pořízený tendenční zápis z průběhu její účasti na jednání RM) a konstruktivně navrhla místo toho pořízení usnesení a skoncipování konkrétních úkolů. Starosta ji okamžitě nařknul ze tří lží, a proto členové pracovní skupiny ze strany gymnázia jednání opustili. Zůstala pouze paní Čílová, aby vyslechla technické informace místostarosty Sekyry. Paní Čílová odešla v 8:28 a nic nepodepisovala.

Pozn.: Pokud město na svých stránkách tvrdí, že do konce jednání zůstalo devět osob přítomno z celkového počtu třinácti osob, není jasné, proč paní Čílové nebyl předložen zápis z jednání k podpisu, nebo proč paní Čílovou nechali před podpisováním zápisu odejít, nebo kdy vlastně zápis vznikl.

Jednání všech zasedání skupiny vedl starosta města a též výhradně on pořizoval zápisy z nich. Ukázalo se, že pod jeho vedením jednoznačně nedocházelo k posunu ve věcném řešení mimořádné situace. Důraz byl kladen především na budování dobrého obrazu samosprávy města před veřejností.

Náš odchod nebyl demonstrativní. Byl to nevyhnutelný důsledek chování vrcholných představitelů samosprávy města.

Ing. Jana Gollová

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv