Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE V DŮSLEDKU HAVÁRIE V OBJEKTU J. A. KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE, ZE DNE 12. 1. 2017

JAK TO SKUTEČNĚ BYLO
Jednání vedl starosta Pátek. Hosty přizvané městem pracovní skupině nepředstavil. Nedal prostor pro představení dalších přítomných. Lenka Grygarová a Ladislav Mrklas svoji účast na jednání 3. 3. 2017 nepotvrdili a navíc zdůvodnili, proč pro ně není termín vhodný.
(Pozn. Ředitelka školy na minulých jednáních dala návrh, aby termín dalších schůzek byl domluven přímo na jednání skupiny. Nebylo vyhověno. Účast na jednání každý člen skupiny tedy potvrzuje e-mailem. )

Starosta zahájil jednání konstatováním, že už jsme kompletní a zdá se, že nikdo nechybí. Oznámil, že pro účely zápisu bude prováděn zvukový záznam. Hned předal slovo panu místostarostovi Sekyrovi k technickému řešení.

Ředitelka Pehrová položila dotaz starostovi, zda může mít „jednu technickou předtím“.

Vedoucí jednání – starosta – souhlasil.

Ředitelka řekla, že nesouhlasí s nahráváním a pořizováním zápisu (toto zdůvodnila jednak tím, že město odmítlo na prvním jednání projednat jednací řád skupiny a jednak zkušenostmi s minulým zápisem z jednání skupiny, kdy nebyl dán prostor k autorizaci zápisu a písemné připomínky členů skupiny nebyly akceptovány. Dále ředitelka zmínila jednání Rady města 14. 2. 2017 a následně pořízený tendenční zápis z průběhu její účasti na jednání RM) a konstruktivně navrhla místo toho pořízení usnesení a skoncipování konkrétních úkolů. Starosta ji okamžitě nařknul ze tří lží, a proto členové pracovní skupiny ze strany gymnázia jednání opustili. Zůstala pouze paní Čílová, aby vyslechla technické informace místostarosty Sekyry. Paní Čílová odešla v 8:28 a nic nepodepisovala.

Pozn.: Pokud město na svých stránkách tvrdí, že do konce jednání zůstalo devět osob přítomno z celkového počtu třinácti osob, není jasné, proč paní Čílové nebyl předložen zápis z jednání k podpisu, nebo proč paní Čílovou nechali před podpisováním zápisu odejít, nebo kdy vlastně zápis vznikl.

Jednání všech zasedání skupiny vedl starosta města a též výhradně on pořizoval zápisy z nich. Ukázalo se, že pod jeho vedením jednoznačně nedocházelo k posunu ve věcném řešení mimořádné situace. Důraz byl kladen především na budování dobrého obrazu samosprávy města před veřejností.

Náš odchod nebyl demonstrativní. Byl to nevyhnutelný důsledek chování vrcholných představitelů samosprávy města.

Ing. Jana Gollová

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv