Prevence rizikových jevů

Hlavním úkolem preventisty rizikových jevů je spolupodílet se na vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje rizikové chování žáků.

Rizikové chování sledujeme v těchto oblastech:

 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, sebepoškozování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování.

Dalším úkolem je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Pro splnění těchto úkolů je vypracován Minimální preventivní program (MPP), jehož součástí je Školní program proti šikanování. MPP reaguje na aktuální situaci ve škole a podléhá kontrole nadřízených orgánů.

Cíle preventivního programu

 • Rozvoj psychosociálních dovedností   –  napomáhá žákům dosáhnout sociální dovednosti, které jim umožňují snazší orientaci v sociálních vztazích. Žáci cítí odpovědnost za své chování a i v náročných situacích si uvědomují možné důsledky svého chování.
 • Posilování komunikačních dovedností – zvyšuje schopnost žáků řešit, popřípadě se vyrovnávat s problémy a konflikty. Žáci umí požádat o pomoc, pokud se oni sami či jejich spolužáci dostanou do rizikové situace. Žáci zvládají nejrůznější situace kladoucí zvýšené nároky na jejich psychiku – konflikt, náročné životní situace.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu – nabídnout bezpečné prostředí i díky kvalitnímu programu zaměřenému na oblast prevence a potírání šikany.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence tak, abychom kdykoli mohli poskytnout aktuální informace o tom, kde hledat odbornou pomoc, která přesahuje možnosti a kompetence školy.  
 • Zvyšování důvěry v učitele a výchovné pracovníky. Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u žáků.
 • Důsledné potírání kuřáctví.
 • Spolupráce škola – rodina.

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv