Prevence rizikových jevů

Hlavním úkolem preventisty rizikových jevů je spolupodílet se na vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje rizikové chování žáků.

Rizikové chování sledujeme v těchto oblastech:

 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, sebepoškozování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování.

Dalším úkolem je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Pro splnění těchto úkolů je vypracován Minimální preventivní program (MPP), jehož součástí je Školní program proti šikanování. MPP reaguje na aktuální situaci ve škole a podléhá kontrole nadřízených orgánů.

Cíle preventivního programu

 • Rozvoj psychosociálních dovedností   –  napomáhá žákům dosáhnout sociální dovednosti, které jim umožňují snazší orientaci v sociálních vztazích. Žáci cítí odpovědnost za své chování a i v náročných situacích si uvědomují možné důsledky svého chování.
 • Posilování komunikačních dovedností – zvyšuje schopnost žáků řešit, popřípadě se vyrovnávat s problémy a konflikty. Žáci umí požádat o pomoc, pokud se oni sami či jejich spolužáci dostanou do rizikové situace. Žáci zvládají nejrůznější situace kladoucí zvýšené nároky na jejich psychiku – konflikt, náročné životní situace.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu – nabídnout bezpečné prostředí i díky kvalitnímu programu zaměřenému na oblast prevence a potírání šikany.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence tak, abychom kdykoli mohli poskytnout aktuální informace o tom, kde hledat odbornou pomoc, která přesahuje možnosti a kompetence školy.  
 • Zvyšování důvěry v učitele a výchovné pracovníky. Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u žáků.
 • Důsledné potírání kuřáctví.
 • Spolupráce škola – rodina.

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv