Prevence rizikových jevů

Hlavním úkolem preventisty rizikových jevů je spolupodílet se na vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje rizikové chování žáků.

Rizikové chování sledujeme v těchto oblastech:

 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, sebepoškozování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování.

Dalším úkolem je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Pro splnění těchto úkolů je vypracován Minimální preventivní program (MPP), jehož součástí je Školní program proti šikanování. MPP reaguje na aktuální situaci ve škole a podléhá kontrole nadřízených orgánů.

Cíle preventivního programu

 • Rozvoj psychosociálních dovedností   –  napomáhá žákům dosáhnout sociální dovednosti, které jim umožňují snazší orientaci v sociálních vztazích. Žáci cítí odpovědnost za své chování a i v náročných situacích si uvědomují možné důsledky svého chování.
 • Posilování komunikačních dovedností – zvyšuje schopnost žáků řešit, popřípadě se vyrovnávat s problémy a konflikty. Žáci umí požádat o pomoc, pokud se oni sami či jejich spolužáci dostanou do rizikové situace. Žáci zvládají nejrůznější situace kladoucí zvýšené nároky na jejich psychiku – konflikt, náročné životní situace.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu – nabídnout bezpečné prostředí i díky kvalitnímu programu zaměřenému na oblast prevence a potírání šikany.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence tak, abychom kdykoli mohli poskytnout aktuální informace o tom, kde hledat odbornou pomoc, která přesahuje možnosti a kompetence školy.  
 • Zvyšování důvěry v učitele a výchovné pracovníky. Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u žáků.
 • Důsledné potírání kuřáctví.
 • Spolupráce škola – rodina.

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv