Rámcový plán výchovného poradenství

 • Pravidelné konzultační hodiny VP.
 • Pomoc při přípravě a realizaci adaptačního kurzu pro první ročníky.
 • Pomoc žákům se specifickými poruchami učení a studijními problémy, spolupráce s ostatními učiteli. Práce se žáky s poruchami učení a jejich zákonnými zástupci.
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha –východ.
 • Poradenství v případech poruch chování – záškoláctví, šikana, vrstevnické programy v problémových třídách. Spolupráce s třídními učiteli.
 • Nástěnka VP a její průběžná aktualizace.
 • Vyhledávání talentovaných žáků.
 • Příprava Individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) ve spolupráci s ředitelkou školy, TU a vyučujícími ve třídách, kontrola plnění IVP.
 • Informace učitelům:  internet, nástěnka výchovného poradce, porady.
 • Kariérové poradenství.
 • Informace o přípravných kurzech na vysoké školy pro studenty 7.A, III.A, 8.A a IV.A.
 • Informace o VŠ, VOŠ, přihlášky na školy.
 • Spolupráce s Úřadem práce.
 • Spolupráce se Studentským parlament.
 • Semináře výchovných poradců.
 • Náborové návštěvy žáků 9. tříd ZŠ, burzy škol – prezentace naší školy.
 • Besedy pro studenty – výchovné programy, příprava na maturitu, stresové období, efektivní učení, volba povolání.

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv