Rámcový plán výchovného poradenství

 • Pravidelné konzultační hodiny VP.
 • Pomoc při přípravě a realizaci adaptačního kurzu pro první ročníky.
 • Pomoc žákům se specifickými poruchami učení a studijními problémy, spolupráce s ostatními učiteli. Práce se žáky s poruchami učení a jejich zákonnými zástupci.
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha –východ.
 • Poradenství v případech poruch chování – záškoláctví, šikana, vrstevnické programy v problémových třídách. Spolupráce s třídními učiteli.
 • Nástěnka VP a její průběžná aktualizace.
 • Vyhledávání talentovaných žáků.
 • Příprava Individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) ve spolupráci s ředitelkou školy, TU a vyučujícími ve třídách, kontrola plnění IVP.
 • Informace učitelům:  internet, nástěnka výchovného poradce, porady.
 • Kariérové poradenství.
 • Informace o přípravných kurzech na vysoké školy pro studenty 7.A, III.A, 8.A a IV.A.
 • Informace o VŠ, VOŠ, přihlášky na školy.
 • Spolupráce s Úřadem práce.
 • Spolupráce se Studentským parlament.
 • Semináře výchovných poradců.
 • Náborové návštěvy žáků 9. tříd ZŠ, burzy škol – prezentace naší školy.
 • Besedy pro studenty – výchovné programy, příprava na maturitu, stresové období, efektivní učení, volba povolání.

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv